Praktijk Gerrits

Trainingen | Behandeling

Kennismaking

Een goede match tussen ons is belangrijk. Samen kijken we daarom bij de kennismaking of en hoe ik het beste kan aansluiten bij je wensen op het gebied van bijvoorbeeld levensfase, geslacht of culturele achtergrond, het betrekken van een partner bij de behandeling.

Ik leg uit wat de mogelijkheden voor de behandeling binnen mijn praktijk zijn en samen beslissen we over de invulling van het behandeltraject. Je krijgt daarbij duidelijke uitleg wat er van je wordt verwacht in de behandeling. Vinden we beiden dat er een klik is en beiden hebben het idee dat een behandeling bij de praktijk zinvol kan zijn dan kunnen we starten met de behandeling.

 

Wachttijd

Is plaatsing op de wachtlijst zinvol dan proberen we samen een plan te maken hoe de wachttijd het beste te overbruggen.

Hierbij kunt u denken aan:
adviezen over aanvullende hulp
vragenlijsten alvast invullen
starten met een psycho-educatie module over aanhoudende klachten
het gebruik van Apps ter ontspanning

 

De Intake fase

In de intakefase maak ik gebruik van gesprek, vragenlijsten, een screenend neuropsychologisch onderzoek (NPO), een meerdaagse stress- en herstelmeting en een onderzoek naar de auditieve verwerking.

Verderop kunt u lezen wat deze onderzoeken inhouden

Na de intake schatten we in of we uitkomen met een kortdurend traject. De toenemende druk op de GGZ noopt ons om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare middelen. Dit betekent dat als een kortdurende behandeling veel kan opleveren we hiervoor kiezen. Doorgaans is dit het geval, mede ook omdat verwacht wordt dat een belangrijk deel van het werk door u zelf wordt gedaan. Hierbij kunt u denken aan huiswerkopdrachten, oefeningen of trainingen voor thuis of het aanpassen van uw leefstijl. Als echter zwaardere zorg nodig is dan kan gekozen worden voor een langer durend GGZ traject bij de praktijk.

Ik als behandelaar ben bevoegd om zowel kortdurende als langer durende gespecialiseerde zorg te leveren. Ook als andere ondersteuning wenselijk is, help ik u deze te vinden. Denk aan: andere vormen van zorg, ondersteuning vanuit uw gemeente of werkgever, of steun van familie of vrienden.

Samen stellen we een behandelplan op en gaan we aan de slag.

De behandeling

Als GGz-aanbieder bied ik een op maat gemaakte behandeling met generalistische elementen (onderdelen die voor -bijna- iedereen waardevol zijn). De behandeling is gericht op herstel, waarbij uw eigen kracht wordt versterkt. In uw behandeling worden methoden gebruikt waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. Dit kunnen methoden zijn waarvoor uitgebreide wetenschappelijke evidentie bestaat of methoden die zich in de praktijk keer op keer hebben bewezen. In de keuze van de interventies kijken we naar wat u belangrijk vindt en wilt bereiken.

Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel.
Sinds 2022 gebruikt de praktijk MijnZorgApp en ontwikkelt daarvoor eigen modules. Dit is een beveiligde app waarin ik als behandelaar onze afspraken kan zetten en uitlegvideo’s, huiswerkopdrachten,  ontspanningsoefeningen en vragenlijsten kan plaatsen.

In mijn begeleiding vormen de gedragstherapie, EMDR, trainingen en ACT een belangrijke basis. Hieronder kunt u eerst iets lezen over de eerdergenoemde onderzoeken en vervolgens kunt u lezen over deze behandelingen.

Screenend NPO

Door het in kaart brengen van belangrijke hersenfuncties krijgen we inzicht waar we accenten kunnen gaan leggen in een cognitieve training.

Ook wordt duidelijker hoe de cognitieve klachten onderling samenhangen en welke gevolgen dat heeft voor het dagelijkse leven en het werk of opleiding.

Het levert u inzichten en verklaringen op van ‘cognitief dysfunctioneren’ (“waarom lukt het me niet?”).

Onze praktijk heeft de gebruikte test (CNSVS) naar Nederland gehaald, de rapportage vertaald en is betrokken bij de doorontwikkeling van deze test.

Stress & Herstel

Met de Stress & Herstel meting van FirstBeat Life komen we op het spoor van factoren die uw herstel kunnen belemmeren.

We gebruiken hiervoor een set van sensoren die u enkele dagen draagt en in een app houdt u de activiteiten van die dag bij.

Het resultaat is dat we de samenhang gaan zien tussen activiteiten, de energie en stress die deze u kosten en hoe u daar weer van herstelt.

De ervaring leert dat deze benadering een zuiverder beeld geeft, want gebaseerd objectieve lichamelijke maten, dan persoonlijke indrukken. De bevindingen kunnen ook betrokken andere hulpverleners helpen om hun behandeling nog beter te laten aansluiten.

Vervolgens herhalen we een aantal keren deze meting om te kijken of de interventies van het behandelplan ook goed uitpakken.

 

Auditieve Verwerking

Het is bekend dat mensen die worstelen met aanhoudende klachten bij NAH, Whiplash (PCS) of Long Covid vaak visuele problemen hebben.

Wat echter minder bekend is dat er ook sprake kan zijn van auditieve problemen. Niet raar als je bedenkt dat voor een goed auditieve verwerking we sterk leunen op hersenfuncties als selectieve aandacht en ons (werk-)geheugen.

Auditieve problemen kunnen zich vertalen in snel overprikkeld raken in drukke situaties of sterke vermoeidheid bij gesprekken. Met een gevalideerde en genormeerde screener brengen we in kaart of en zo ja welke problemen spelen op dit vlak en krijgen we een beeld hoe problemen het beste te gaan trainen of te compenseren.

Gedragstherapie

Gedragstherapie bij mijn praktijk richt zich op de belemmerende en instandhoudende  factoren.

Dit zijn de factoren die het vermogen tot herstel in de weg staan.

Deze kunnen buiten je liggen, maar ook onderdeel uitmaken van de manier waarop je probeert om te gaan met de klachten.

Het model waarmee we aan de klachten gaan werken heet het Gevolgenmodel.

Dit model biedt veel duidelijkheid in hoe klachten, gevoelens, gedachten, automatische reacties en gedragingen met elkaar samenhangen én hoe je vicieuze cirkels kunt doorbreken.

Acceptance & Commitment Therapy

In de begeleiding kunnen de volgende onderdelen aan bod komen:

Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten en gevoelens
Defusie: Loskomen van je gedachten
Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
Hier en Nu: In contact zijn met het hier en nu.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.


EMDR 1.0 en 2.0

EMDR bij NAH en PCS​

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van één of meerdere schokkende ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen of nachtmerries.

In de kern komt het er op neer dat u gevraagd te concentreren op de nare herinnering en dat u zich tegelijkertijd dient te concentreren op een andere afleidende taak. U zult merken dat het erg lastig is om beide tegelijkertijd goed uit te voeren en het gevolg is dat de herinnering ontdaan wordt van zijn nare aspecten en in deze nieuwe vorm opnieuw wordt opgeslagen.

De belangrijkste verschillen tussen EMDR 1.0 en 2.0 is dat bij 2.0 de afleidende taak vele malen zwaarder is, waardoor het proces sneller verloopt en minder belastend is (met overigens hetzelfde resultaat blijkens de eerste onderzoeken). Het voordeel van 1.0 is echter dat er allerlei associaties bij u op zullen komen die leiden tot wat meer inzicht in de klachten. Met u wordt besproken welke vorm u prettiger vindt.

 

EMDR pas ik met name toe bij mensen die worstelen met de nasleep van het oplopen van een Niet Aangeboren Hersenletsel of het Post Commotioneel Syndroom.

We passen daarbij de EMDR aan, aan de belastbaarheid (bij oog/visus problemen bieden we bijvoorbeeld geen afleidende oogbewegingen aan). Trauma wordt nogal eens over het hoofd gezien omdat het focus vaak vooral ligt op de cognitieve beperkingen. Trauma kan echter op minstens 3 niveaus een rol spelen spelen bij NAH en PCS.

 1. Het trauma houdt direct verband met de oorzaak van het hersenletsel, zoals een ongeluk of ziekte.
 2. Het hersenletsel zorgt er voor dat de controle-systemen in het brein minder goed werken waardoor eerder opgelopen trauma(ta) alsnog aan de oppervlakte komen.
 3. De omstandigheden na het moment van hersenletsel dragen bij aan het ontstaan van trauma (bijv. verlies van perspectief, ziekenhuis opname)

Meer over mijn aanpak bij NAH en PCS tref je aan door hier te klikken.

Trainingen

Trainingen helpen om bepaalde vaardigheden te versterken, bijvoorbeeld: aandacht, werkgeheugen, stressniveau, veerkracht, mentale weerbaarheid of prikkelverwerking.

Maar tijdens de training krijg je ook  inzicht in hoe jij afgeleid raakt, het overzicht verliest of zaken vergeet, of hoe je stresssysteem reageert op cognitieve belasting.

Trainingen zijn er in allerlei soorten en maten.

De trainingen die de praktijk aanbiedt verschillen van allerlei gratis (of betaalde) apps in die zin dat ze uitgebreid onderzocht zijn en er een begeleidingstraject is ontwikkeld om de training optimaal te laten renderen en door te laten werken naar het dagelijkse leven.

Welke bij je past gaan we verhelderen op basis van gesprek en een neuropsychologische en auditieve screening.

Elephant memory Training

We trainen per week 4 maal thuis.
De training duurt per keer 15-20 minuten.
De trainingsperiode is afhankelijk van hoe snel iemand door alle levels heen gaat.

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 60,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Waarom elephant Memory Training?

Acoustic Pioneer komt nu met een training die gericht is op de  hogere cognitieve functies van het brein.
Naast werkgeheugen wordt ook de verwerkingssnelheid getraind. Door de opzet van de training, het moeten werken met dubbeltaken en switchen tussen modaliteiten wordt het brein ook op flexibiliteit en inhibitie uitgedaagd.

Elke trainingsdag moeten er 3 oefeningen worden gedaan. De eerste dubbeltaak is om te reageren op wat je ziet maar nog even vast te houden wat je hebt gehoord. De andere dubbeltaak is een getallenreeks te bewerken (bijvoorbeeld door het van 10 af te trekken) en tegelijkertijd de reeks in een bepaalde volgorde terug te geven. De derde oefening is een verwerkingssnelheidsoefening waarbij gevraagd wordt zo snel mogelijk te scannen waar plaatjes of woorden (ook auditief) ook al weer waren verschenen in een raster.

Elephant memory Training

Wat maakt deze Training anders?

Uit onderzoek weten we inmiddels dat het (transfer)effect van een werkgeheugentraining sterk afhankelijk is van wát er getraind wordt, hóe er getraind wordt en óf de training geïntegreerd wordt in een evidence based behandeling waarbij er aandacht is voor de transfer naar het dagelijks leven.

Acoustic Pioneer heeft deze training op de laatste wetenschappelijke inzichten gebaseerd.

Zo blijkt uit onderzoek is dat als je steeds eenzelfde werkgeheugentaak geeft maar daarbij ook moet wisselen in modaliteit (horen en zien) het effect van de oefening tweemaal zo groot is.

Auditieve Training

We trainen per week 3 maal thuis.
De training duurt per keer 20 minuten.
De trainingsperiode is afhankelijk van hoe snel iemand door alle levels heen gaat.

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 60,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Waarom een Auditieve Training?

Auditieve verwerkingsproblemen (complexe luistersituaties, moeite met bepaalde geluiden, vermoeidheid in gesprekken) is terug te vinden bij meer dan 80% van de mensen die worstelen met persisterende PCS klachten. Ook bij LongCOVID zien we dat een groot deel van de mensen met deze klachten te maken kan hebben.

Deze auditieve verwerkingsproblemen leiden al snel tot een overprikkeling, stressreacties en klachten als duizeligheid en misselijkheid. De klachten kunnen imponerend zijn, en de indruk kan ontstaan dat we hier te maken zouden kunnen hebben met een chronische en een blijvende situatie.

In de behandeling van PCS klachten heeft training van de auditieve vaardigheden, mede door de onbekendheid met de materie, nog een bescheiden plaats. Maar de beschreven klachten zijn doorgaans zeer goed en snel te behandelen met een auditieve training en een stapsgewijze blootstelling aan belastende geluiden.

Ook is het mogelijk om de snelheid van verwerking en het beter kunnen wisselen tussen auditieve en visuele verwerking middels een nieuwe vorm van werkgeheugentraining te verbeteren (complexe dubbeltaken training).

Doe hier de Auditieve Training check

Je worstelt met een of meerdere van de volgende zaken:

Gesprekken kunnen volgen op een terras, tijdens een feestje of restaurant

Luisteren naar iemand terwijl de TV aanstaat

Vergaderingen of overleggen kunnen volgen

Gesprekken voeren tijdens een wandeling

Gesprekken voeren tijdens het koken of andere huishoudelijke taak

1-op-1 gesprekken in een rustige omgeving lange tijd kunnen volgen

Onthouden wat je ook alweer moest doen als iemand je iets vraagt iets te doen

Opmerken dat iemand iets tegen je zegt als je bezig bent met een taakje

Onthouden van meerdere instructies als iets uitgelegd wordt

Onthouden van de naam van de persoon die zich voorstelt

Er zijn geluiden waar je erg van kan schrikken

Er zijn geluiden die irritatie bij je oproepen

Er zijn geluiden die nare herinneringen oproepen

S.M.A.R.T.

We trainen per week 2-3 maal thuis.
De training duurt per keer 20-30 minuten.
De trainingsperiode is afhankelijk van het tempo en schommelt tussen de 8 en 16 weken

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 60,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Waarom S.M.A.R.T. ?

S.M.A.R.T. van RaiseYourIQ is een bewezen, effectieve methode om het redeneervermogen, logisch denken, verbanden zien, kortom de intellectuele vaardigheden te verbeteren. 

Hierdoor gaat het begrijpen en onthouden beter en verbetert de volgehouden aandacht. Prestaties op het werk gaan vooruit.

Daarnaast rapporteren volwassenen vaak dat ze helderder zijn en minder last hebben van gepieker. Deze training is ook goed in te zetten bij Niet Aangeboren Hersenletsel, bij cognitieve veroudering, beginstadium van Alzheimer, angst- en depressieve klachten.

Doe hier de S.M.A.R.T. Check

 • je worstelt met het leren van nieuwe informatie
 • je doet echt je best maar het kwartje lijkt maar niet te vallen
 • je bent bij het leren meer bezig met trucjes dan met echt snappen van de opdracht
 • je kunt de uitleg niet flexibel toepassen op andere taken
 • je presteert slechter door de vele slordigheidsfoutjes 
 • je leest te vluchtig, en mist daardoor zaken 
 • je hebt moeite om de stap van concreet naar abstract te maken
 • je hebt moeite om binnen een taak van strategie te wisselen
 • je heeft een werkgeheugenprobleem waarbij opvalt dat met name de bewerking niet optimaal verloopt

Cogmed

We trainen per week 1 maal op
de praktijk en 3 maal thuis.
De training duurt per keer 35 minuten.
De trainingsperiode is 8 weken.

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 350,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Waarom Cogmed?

Worstel je met het vasthouden van de aandacht, niet afgeleid worden, het onthouden van uitleg en instructies? Heb je moeite om kleine taakjes in huis (jas ophangen, tas wegzetten, tafel in- of afruimen) volledig uit te voeren en lijkt het soms of informatie het ene oor in en het andere oor uit gaat? Dan zou de Cogmed Werkgeheugentraining misschien kunnen helpen.

De Cogmed Werkgeheugentraining is een intensieve, maar wetenschappelijk effectief bewezen training voor het verbeteren van het werkgeheugen. In tachtig procent van de gevallen blijkt ze zeer effectief. De training duurt vijf tot acht weken, afhankelijk hoe intensief je de training wilt doen. Ik zelf adviseer om vier keer per week 35 minuten per keer te trainen en dit voor een periode van 8 weken te doen.

Doe hier de Cogmed Check

 • je worstelt met de aandacht en concentratie
 • je bent snel afgeleid
 • er komt niet uit wat er in zit
 • bij meerdere instructies vergeet je er minimaal  één
 • je hebt moeite dingen te onthouden
 • je presteert slechter door slordigheidsfoutjes
 • je bent er vaak met de gedachte niet bij
 • zaken lijken het ene oor in, het andere oor uit te gaan
 • je hebt problemen met organiseren en plannen
 • je vergeet wat je ook al weer moest doen
 • je hebt moeite met begrijpend lezen en/of spelling